Imago Nova Ikongalleri
 

 
 

      Majestas Domini - Deesis i S:t Thomas
      av Aquino kyrka, Lund

         Invigt Kristi Lekamens dag 2001 
 

     

 
 
På Kristi Lekamens dag, 17 juni 2002, invigdes altarskåpet Majestas Domini - Deesis. Altarskåpet mäter med upslagna flyglar 204 x 340 centimeter. I fem scener och trettio porträtt möter vi här några av de viktigaste händelserna i evangeliet. Benämningen syftar på centralmotivet och knyter an till en gammal tradtion med rötter i den tidiga Kyrkans katakomb-målningar och mosaiker. Detta motiv återfinns också i flera av våra romanska kyrkor i Skåne m fl platser.
 
Utgångspunkten finner vi i Uppenbarelseboken, (Upp. 20:11-12, 21:1-6) där det berättas om hur Kristus Konungen gör all-ting nytt, om den yttersta Domen och det Nya Paradiset.
 
 
     Centralmotivet: Majestas Domini - Deesis (204 x 340 cm), den tronande Kristus  
        jämte Guds moder Maria och den helige Johannes Döparen, inskrivna i ett para-
        disiskt landskap mot bakgrund av det Nya Jerusalems murar. Längs till höger i 
        bilden, strax ovanför ett träd den helige Andes duva.
 
På centralbilden ser vi den uppståndne Frälsaren i himmelen, avbildad bland kullar, träd och floder, flankerad av Guds moder maria och den helige johannes Döparen. detta är en sinnebild för den eviga vår som är i antågande för hela skapelsen, bilden av alltings fullbordan, då Gud skall bli allt i alla.
 
 
    
    Transparent målade serafer, blommor, floder och evigt gröna kullar. Detalj ur 
      Majestas Domini.
 
 
Mittbilden fortsätter ut på flyglarna där vi ser änglar och helgeon som gestaltar Kyrkans vörnad och tillbedjan. Det är Denna rad av heliga som tillsammans med de flankerande Maria och Johannes Döparen som kallas Deesis, som är grekiska och betyder tillbedjan. Övriga helgon och änglar är från vänster till höger: Sankt Laurentius  (Lunds skydds-helgon), Sankta Theresa av Jesusbarnet och det heliga ansiktet (kyrkolärare), Sankt Dominikus, ärkeängeln Gabriel, Sankt Petrus och på den andra sidan S:t Paulus, ärkeängeln Mikael, S:t Thomas av Aquino (kyrkolärare och denna kyrkas skyddshelgon) Sankta Birgitta av Vadstena (ett av Europas skyddshelgon) och slutligen S:t Stefanus (den förste diakon-en och martyren.
 
 
  
       Den helige Johannes Döparen, eremiten och botförkunnaren som döpte Jesus i  
       floden Jordanlikt, och likt profeterna i gamla testamentet med knivskarp sträng- 
       predikade Guds lag:  etik och hög moral och som inte kunde stå ut med männi-
       skornas orättfärdighet och orättvisor.  
 
 
  
       Guds moder Maria, som i stolt ödmjukhet vänder sig mot sin son och Gud och
        ber för hela världens frälsning.
 
 
 
 
              Kristus Konungen i himmelen. Hans brinnande blick söker sig förbi al-
              la lögnens och självbedrägeriets dimridåer, tvärs igenom världens
              tröstlösa gråskalor, djupt in i människornas kluvna hjärtan. Hans kär-
              leksfulla blick är både dömande och förlåtande. I en och samma per-
              son är han både den kosmiske Domare och Frälsaren.
 
 
Centralmotivet flankeras av fyra mindre ikoner: Bebådelsen, upp till vänster, Kristi dop, uppe till höger, Kristi förklaring, nere till vänster och Den uppståndne Kristus vid Tiberias sjö, nere till höger. Dessa motiv (se enskilda presentationer av dessa i galleriets förteckning) skildrar några av de händelser i evangeliet som har berett vägen till det utlovade Paradiset, händelser centrala för det andliga livet och den teologiska reflexionen.
 
 
       Bebådelse. 63 x 55 cm. Ärkeängeln Gabriel överlämnar budskapet om Guds föd-
       else i människan: Var hälsad du högt benådade... du skall bli havande och föda
       en son och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den
       Högstes son. Herren skall ge honom hans fader Davids tron ochhan skall härska  
       över Jakobs hus för evigt och hans herravälde skall inte ta slut (Luk 1:28-33).
 
 
 
 
 
 
 
 
       Kristi dop. 63 x 55 cm. Kristus döps av den helige Johannes Döparen i floden Jor-
       dan. Över Frälsarens huvud svävar Andens duva och från cirkelfrgmentet - sym-
       bol för Fadern -hör vi rösten från himmelen: Detta är min älskade son, han är min  
       utvalde (Matt 3:13-17).
 
 
  
Ur konstnärlig och estetisk synpunkt möts i detta verk öst och väst. Den klassiska ryska ikonens precision, möter här den senmedeltida anconans konkretion. Det abstrakta samspelet mellan linjer, färger och former, kompletterasav koncentrerad realism, hudmåleri och modellleringar. Begreppet ikon och ancona kommer båda av det grekiska ordet eicon, bild eller avbild. Ordet syftar på hud Gud skapade människans tyill sin avbild, dels på hur han genom att bli människa i Jeus Kristus - inkarnationen - förenat sig med människan för att återställa den skadade bilden till dess ursprungliga skönhet och värdighet.
 
Placeringen av ikonerna i direkt anslutning till altaret, där den heliga måltiden dukas upp, illustrerar vår intima förening med den uppståndne frälsaren i himmelen, som åter och återigen genom trons mysterium blir ett kött med oss, under brödets och vinets gestalter.
 
 
    Högtidlig mässa i S:t Thomas kyrka. 
 
 
 
 
Tillbaka till: