Imago Nova Ikongalleri
 

 
Manusrekommendationer av Lindberg, Beskow, Lönnebo och Arborelius

_________________________________________________________


Åbo Akademi Konstvetenskapliga Institutionen   FIN-20500 Åbo, Finland tel. (02) 215 4337 . fax (02) 215 4661 Besöksadress: Nunnegatan 4

Rekommendation för Lars Gerdmars manuskript om ikonmåleri

Härmed vill undertecknad på det varmaste rekommendera ikonmålare Lars Gerdmars manuskript om ikonkonsten till tryckning. Jag har läste manuskriptet och har sett en del av det planerade illustrationsmaterialet. Särskilt har jag granskat de konsthistoriska avsnitten, definitionen av ikonbegreppet och avsnitten om ikonmåleriets historia, teknik och praktik.

Gerdmars ambition har drivit honom att göra sin undersökning mera omfattande och djupgående än ursprungligen planerat, varför arbetet har tagit lång tid. Boken är enligt min mening utomordentligt värdefull, och jag hoppas att arbetet skall kunna publiceras. Både som målare och skriftställare grundar sig Gerdmar på den ryska traditionen, men har också knutit an till det katolska medeltida måleriet, särskilt den italienska anconan från trettonhundratalet, och företräder en ikonsyn med ekumeniska inslag. En bok av detta slag, skriven av en praktiserande ikonmålare, finns det ingen motsvarighet till på svenska.

Gerdmars grundutbildning som ikonmålare är gedigen, och hans kunskaper i ikonmåleriets historia, teologi och teknik är betydande. Hans konstnärliga talang är stor. Han har därutöver goda kontakter i Sverige och utomlands med personer som yrkesmässigt sysslar med ikonkonst; detta gäller såväl ikonmålare som konservatorer, vetenskapsmän och museimän. Gerdmar har enligt min mening goda förutsättningar för att färdigställa en bok av ovan beskrivet slag.

Åbo, den 28 mars 1999
Bo Ossian Lindberg, professor

__________________________________________________


Rekommendation

Jag vill varmt rekommendera tryckning av Lars Gerdmars bok om        ikonmåleri. Jag har följt hans utveckling under tjugofem år och är mycket medveten om hans stora skicklighet och kunskaper om den bysantinska bildtraditionen och den bakomliggande tankevärlden. Jag har i min forskning uppehållit mig mycket vid frågor om tidigkristen, bysantinsk och medeltida bildkonst och kan intyga att Gerdmar har djupgående insikter i de tillhörande teoretiska problemen.

Till skillnad från många konsthistoriker är Lars Gerdmar inte enbart teoretiker utan har själv genom åren utövat och experimenterat med ikonmåleri, och detta har gett honom en praktisk kunskap och inlevelse inom detta område som saknar motstycke bland andra kännare av ikonmåleriets historia i vårt land. Hans kunnande omfattar inte endast måleri utan också andra tekniker som mosaikläggning, och han har också stor erfarenhet av konservering.

Hans bok kommer att i hög grad berika vår kunskap om ikonmåleriets teknik och formvärld, dess teologi och olika funktioner både i historien och nutiden. En stor del av den information som han förmedlar finns tidigare inte tillgänglig på svenska.

Visby den 25 april 2006

Per Beskow

Docent i religionshistoria, tidigare universitetslektor

i kyrkohistoria vid Lunds Universitet

Snäckgärdsvägen 64

621 41 Visby

Tel. 0498-21 32 40


________________________________________________________________


Angående Lars Gerdmars manus om ikoner, antaget för publicering på Sekel Bokförlag.
 

Jag vill varmt anbefalla stöd för utgivande av detta verk på svenska. Under de senaste åren har ett par böcker om ikonografi utkommit på vårt språk, men detta manus går långt utöver dessa i bredd och djup.
 
Lars Gerdmar är inte endast en framstående ikonmålare med kännedom om den komposition och färgsättning som hör till. Han har även stora kunskaper om ikonens teologi, filosofi och dess liturgiska bruk.

Dessutom kan han skriva. 

Ikonen är ett synligt uttryck för en andlig kultur, ekumenik, fördjupning och bön. Det vore sorgligt om detta grundliga och entusiastiska arbete inte blev tryckt. 

Linköping 1 februari 2005 

Martin Lönnebo 

Biskop 

Svetsaregatan 2, 58737 Linköping. 013-156080

_______________________________________________________________

                                                                                            Rekommendation

Med detta brev vill jag å det varmaste rekommendera den bok om ikoner som

Lars Gerdmar skall utge på Sekel Bokförlag. Lars Gerdmar är flitigt utnyttjad

som ikonmålare i vårt katolska stift i Sverige: t.ex. altarskåpet i S:t Thomas av

Aquino kyrka i Lund, korsvägen och uppståndelsen i S:t Lars´ kyrka i Uppsala.

Dessutom fick han det stora förtroendet att göra den Birgitta-ikon som

överlämnades personligen till den Helige Fadern i Rom under Birgitta-jubiléet

år 2003 som en gemensam gåva från oss och Svenska kyrkan.

I dagens ekumeniska situation har ikonerna blivit allt viktigare och bidrar till att bygga broar mellan den västerländska och österländska traditionen. Den Katolska Kyrkans katekes påpekar uttryckligen ikonernas betydelse (jfr nr 1159-1162). Jag tror att denna bok också kan inspirera till en fördjupad ekumenisk samsyn och ge viktiga impulser för fortsatt teologisk reflektion kring förhållandet "bild" och "ord". Ikoner bidrar både till att stärka gudsfolkets fromhetsliv och öppnar en port för den sekulariserade, gudstörstande nutidsmänniskan. Intresset för ikonmålning är stort i vårt land och denna bok kan tillföra alla intresserade fördjupat kunskap på många olika plan. Det är min förhoppning att ni har möjlighet att stödja utgivningen av denna bok, som fyller ett stort behov och kan ge viktiga impulser på olika områden. 

                                            
                                            Stockholm 2005-02-17
       + Anders Arborelius ocd

                                                                  Biskop i Stockholms katolska stift

D I O E C E S I S H O L M N E N S I S

STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

Götgatan 68. Box 4114, SE-102 62 Stockholm

Tel +46-8-462 66 00 (vx) Fax +46-8-462 94 25

bikop@katolskakyrkan.se www.katolskakyrka.se

________________________________________________________________