Imago Nova Ikongalleri
 


 
 

Rekommendationer/intyg av Lindberg,
Nikkanen, Abel, Beskow och Lönnebo

 
Presentation av referenter

Professor Bo Ossian Lindberg är verksam vid konstvetenskapliga instutionen, Åbo Akademi, Finland. Som internationellt uppmärksammad forskare i poeten och konstnären William Blakes bildvärld, har han under en följd av år alltmer inriktat sin forskning på konstens material och tekniker. Inom det senare fältet anses han idag som Nordens främste kännare av den italienska konstens måleriteknik såsom denna har gestaltats under medeltiden och renässansen.
 
Målerikonservator Helena Nikkanen är chef för Konserveringscentrum för kyrklig konst vid Nya Valamo kloster (Uusi Valamo), Finland. Hon har även varit lärare vid konservatorskolan i Helsingfors och deltagit i flera internationellt betydelsefulla restaureringsprojekt. Hon är elev till den berömde ryske ikonmålaren professor Leonid Ouspensky (1902-1987).

Fil. dr. Ulf Abel är har nyligen pensionerats från sin tjänst som 1e intendent vid Nationalmuseum där han huvudansvarig för vår ikonsamling. Som talesman för denna unika samling till övervägande delen ryska ikoner har han gjort och gör alltjämt en betydande kulturgärning till förmån för en ökad kännedom om och ett fördjupat intresse för denna konstart. Han är sedan 2003 även ordförande i Svenska Ikonsällskapet.

Teol. dr. doc. Per Beskow är också pensionerad efter många års tjänst vid Lunds universitet, men fortfarande the grand old man inom den patristiska teologin i vårt land. Genom ett flertal förtjänstfulla editioner och en mängd artiklar har han fördjupat och fortsätter att fördjupa vår kunskap om den tidiga kyrkans spiritualitet och kyrkofäderna.

Biskop Martin Lönnebo pensionerades för några år sedan från sin tjänst som biskop i Linköping. Han var tidigare också ordförande i Svenska Kyrkans kulturråd. Genom sitt skönlitterära författarskap och ett flertal djuplodande meditationer kring det heliga, framstår han som en ledande kurlturpersonlig och en högt uppskattad andlig vägledare såväl som en viktig gestalt i den ekumeniska rörelsen.

____________________________________________________________________________

 
Åbo Akademi
Konstvetenskap
FIN-20500, Åbo, Finland
tel. (02)215 433
 
 
Presentation av ikonmålaren Lars Gerdmar
 
Lars Gerdmar är en ytterst ambitiös och allvarligt arbetande ikonmålare.1976-79 genomgick han i Oskarshamn en utbildning i ikonmåleri under den finländske ikonmålaren Erland Forsberg. Han kom därefter i kontakt med Leonid Ouspensky i Paris, som antog honom som privatelev, ehuru han i sista stunden måste lämna återbud på grund av sjukdom. I stället rekommenderade han några år före sin död Gerdmar för sin elev Helena Nikkanen vid Konserveringcentrum för kyrklig konst, Nya Valamo, Finland. Denna rekommendation från Ouspensky väger tyngre än någon jag kan ge honom.

Våren 1985 vistades Gerdmar för studier vid Nya Valamo. Dessförinnan hade han även studerat konstvetenskap i Lund, där undertecknad fungerade som en av hans lärare. Han har sedan 1990 även arbetat deltid som målerikonservator, först som assistent till konservatorerna Åsa Sandberg, Lasse Sandberg och Magnus Wihlborg, senare som självständig konservator. Han har författat en bok om ikonmåleri, för vil-ken han nyss har fått en utgivare som avser att publicera boken 2005.

Gerdmars grundutbildning som ikonmålare är gedigen, och hans kunskaper om ikon-måleriets historia, teologi och teknik är omfattande och djupgående. Hans konst-närliga begåvning är stor. Han har därutöver goda kontakter i Sverige och utomlands med personer som sysslar med ikonkonst - detta gäller såväl målare som konser-vatorer, vetenskapsmän och museimän. Han har utfört ett flertal ikoner för privat-personer, kyrkor och kloster. Bland hans verk märks en triptyk med Kristi nedstigande i dödsriket (med öppna flyglar 210x330 cm.) för Maria Magdalena kyrka i Lund, 1994, Korsvägen och uppståndelsen för St Lars katolska kyrka i Upp-sala, 1999, triptyken Majestas Domini (204x340) för St Thomas av Aquino kyrka i Lund, 2001, och en Birgitta-ikon beställd av Sveriges katolska och lutherska kyrkor som gåva till påven Johannes Paulus II, 2002.

Gerdmar gör sina ikoner med sinne för monumentalitet och hänsyn till rummets och liturgins krav. Han arbetar i den klassiska rysk-bysantinska traditionen, men har också tagit starka intryck av en västlig, latinsk tradition, särskilt som den framträder i Italiens medeltida konst. Hans ikoner passar därför bra också i andra kyrkor än de ortodoxa.

År 2002 genomförde Gerdmar ett forskningsprojekt i Egypten och Etiopien, om interkulturellt och ekumeniskt utbyte kring den koptiska ikon- och kyrkokonsten, finansierat av Crafoordska stiftelsen. Han har tagit initiativet till ett inventerings- och restaureringsprojekt för etiopisk kyrkokonst med docent Ewa Balicka-Witakowska, Uppsala och professor Michael Gervers, Toronto, som samarbetspartners. Ett pilot-projekt inleds i februari 2005.

Åbo, 26 januari 2005

Bo Ossian Lindberg, professor emeritus
Konstvetenskap, Åbo Akademi
___________________________________________________
 
 

Studieintyg för Lars Gerdmar

Lars Gerdmar emottager, fr o m tiden 1985-01-14 t o m 1985-05-31, undervisning i ikonmåleri under min handledning å Valamo ikonkonserveringscentrum.

På min lärares, prof. Leonid Ouspenskys i Paris rekommendation, vilken innan hade åtagit sig Gerdmar som sin privatelev men senare p g a sjukdom ej kunde ta emot honom, delger jag honom den vidareutbildning som är nödvändig för hans fortsatta förkovran och yrkesutövning.

Jag vill här även understryka vikten av denna kurs för honom såsom meriterande för fortsatt kvalificerad utbildning utomlands.

Undervisningen sker på heltid 5 dagar i veckan mellan kl. 9.00-17.00. Studierna, vilka är upplagda som självstudier under handledning, inbegriper ämnena måleriteknik, praktisk/teoretisk, ikonkonstens historia, teologi och funktion. De läroböcker som används, se nedan.

Ett flertal exkursioner företas, såsom besök på Ortodoxa kyrkomuseet i Kuopio, Sinebychoffs konstmuseum i Helsingfors samt ett flertal kyrkor för studium av nutida finskt ikonmåleri.

Gerdmar är även välkommen att deltaga i en kvalificerad studieresa till Grekland, för utbildade ikonmålare, under tiden 1985-06-03 t o m 06-11, med syfte att studera gammalt och nutida ikonmåleri under sakkunnig ledning. Denna studieresa är helt kongenial med med ovannämnda studier och borde därför kunna räknas som en tilläggsperiod till den densamma.

Jag kan tyvärr ej delge Gerdmar direkt undervisning i ikonkonservering. Han måste först gå igenom grundläggande kurs vid Helsingfors konserveringsskola, där jag själv är en av lärarna. Emellertid kan den undervisning han nu mottager vara till nytta även i restaureringssammanhang och är en god grund och förberedelse för en framtida utbildning i ikonkonservering. 

22 februari 1985

Helena Nikkanen
ikonkonservator
 
Centrum för konservering av kyrklig konst
Nya Valamo kloster. Finland.
 

 
I N T Y G

Under mer än tio år har jag som konsthistoriker haft ikoner och ikonmåleri som mitt centrala forskningsområde, med utgångspunkt från den omfattande ikonsamling som sedan 1930-talet tillhör Nationalmuseum. Resultatet av dessa studier har genom åren framlagts i tryckt form, vid föreläsningar och seminarier vid universitet i och utanför Sverige samt i andra former.

Vid åtskilliga tillfällen och under flera år har jag tagit del av både Lars Gerdmars ikonmålningar   och av hans teologisk-konstvetenskapliga kommentarer till dessa. Vi har också vid flera tillfällen     på museet, utifrån ikonsamlingen, samtalat kring dessa spörsmål.

Det är min uppfattning att Lars Gerdmars målningar på ett övertygande sätt infogar sig ikonmåleriets tradition, och att hans planer både vad gäller vidareutbildning, genomförande av större målningsprojekt och planering av utställningar kring ikonmåleri är värt att stödja.

Upplands Väsby den 19 december 1985

Ulf Abel
Fil. dr., 1e intendent vid
Statens Konstmuseer/Nationalmuseum,
ansvarig för museets ikonsamling.


 
 
To whom it may concern
 
For fourteen years I have had the opportunity of following Lars Gerdmar development as an     artist and expert of Byzantine art. I leave it up to others to judge his artistic ability, but I am prepared to endorse his knowledge and empathy concerning the imagery of early and medieval icon-painting and its underlying theological and philosophical tradition. While painting in the   same Byzantine tradition, he has a notable ability to describe its corresponding world-view and anthropology.     This ability also includes knowledge of Biblical tradition as used in Early    Christian and Byzantine literature.

Over the years, I have seen his knowledge and understanding of his subject being constantly deepened, and his knowledge of the relationship between theology and art has considerably increased. He has also greatly developed his practicle skill in the various techniques of painting   and conservation. I do hope that he will be given the opportunity of presenting such a            synthesis of word and image on a larger scale.

Lund, 2 July, 1995

Per Beskow,
Dr, Former lecturer in Church History
at the University of Lund


 
 
Förtydligande av biskop Lönnebos för hand skrivna rekommendationsbrev av 1991 till Lunds kyrkoförvaltning

 
 
Linköping 1 Advent 1991,

Gott Nytt kyrkoår.

Av konstnären Lars Gerdmar, som jag beställt en ikon ifrån, har jag hört att ni är ifärd att beställa ett altarskåp till Ö. Torns kyrka.

I egenskap av ordförande i Svenska Kyrkans kulturråd tar jag mig friheten att skriva till er och det varmaste rekommendera Lars Gerdmar. Han är, enligt min mening, förmodligen den främste ikonmålaren i Norden. Vi har även i vårt stift flera verk av hans hand som vi är mycket nöjda med. Förmodligen kommer vi att göra en större beställning även till vår domkyrka. Den senaste ikonen gjorde han för Dagsberga kyrka.

De hj. hälsningar

er

Martin Lönnebo