Imago Nova Ikongalleri
 

 
 

  

    

                          

             
                  Tecknets Gudsmoder. 40 x 34 cm. Målad 2006. Foto: Bo Wiberg
                 

       

              Akathistos till vår högt välsignade Gudsmoder 
              och Eviga Jungfru Maria
 
              
                       KONTAKION 3.

   Kraft från den Högste överskyggade då den
   Oberörda befruktande, och visade Hennes
   bördiga sköte så som en åker, efterlängtad
   av alla, som önskar inbärga frälsning,
   i det de sjunga: Halleluja.     

   
        IKOS 3.

Bärande mottagen Gud i sitt sköte, Jungfrun 
                   skyndade till Elisabeth, men dennas
   barn strax igenkände kyssen av Henne,
   fröjdade sig, och med sprittningar, liksom
   med sånger, ropade till Gudsmodern: Fröjda
   Dig, den oförvissnerliga telningens ranka;
   Fröjda dig, den oförgängliga fruktens förvärv.
   Fröjda dig, Du som jordfödde den
   människoälskande Åkermannen; Fröjda Dig,
   Du som planterade Planteraren av vårt liv.
   Fröjda Dig, fält, som alstrar välgärningars
   ymnighet; Fröjda Dig, bord som bjuder
   nådegåvornas råge. Fröjda Dig, ty Du höljer
   sällhetens äng i blom; Fröjda Dig, ty Du
   bereder våra själar en hamn. Fröjda Dig,
   bönens gudstäckliga rökelse; fröjda Dig,
   all världens renelse. Fröjda Dig Guds välbehag
   till de dödliga; Fröjda Dig, de dödligas
   förtröstan på Gud. Fröjda Dig, du eviga Brud.

       
                       KONTAKION 8.

                  Inför den sällsamma födelsen avlägsna vi 
                  Oss ifrån världen och överflytta vår tanke 
                  Till himmelen; ty för den skull framträdde
                  Gud, den högste, såsom en ringa människa
                  på jorden, att Han ville draga till höjden
               dem som ropa till Honom: Halleluja.
                                                                                                                                                                                                                                                             
               IKOS 8.

                 Helt i djupen övergav det obeskrivliga
                 Ordet dock icke alls höjderna; ty icke en
                 flyttning i rummet var det, men en gudomlig
                 nedkomst och en födsel av en Jungfru som
                 mottagit Gud, och som hör från oss detta:
                 Fröjda Dig, rum för den rumlöse Gud; 
 Fröjda Dig dörr till det högsta Mysteriet.
                 Fröjda Dig, tvivelväckande budskap för de
                 otroende; fröjda Dig, tvivellösa berömmelse
                 för de troende. Fröjda Dig, heligaste vagn
                 för Den som är över keruberna: Fröjda Dig,
                 härligaste boning för Den som är över serafer.
                 Fröjda Dig, Du som innesluter motsatser i
                 ett enda; fröjda Dig, Du som sammanbinder
                 Jungfrudom med moderskap. Fröjda Dig,
                 genom vilken brotten försonades, fröjda Dig
                 genom vilken paradiset öppnades. Fröjda Dig,
                 nyckeln till Kristi rike; fröjda Dig, hopp om
                 det eviga goda. Fröjda dig, Du eviga brud.
                
                                                                     
    
            
            
                Akathistos till vår allraljuvaste
                Herre Jesus Kristus 
 
 
    KONTAKION 6.

De Gudasända förkunnarnas budskap och
ord uppfyllde Du, Jesus, då Du uppträdde
på jorden och levde med människorna, 
                Oomfattbare, och tog våra krankheter på Dig;
därför, läkta av Dina sår, vi vant oss vid att 
sjunga: Halleluja.

    
    IKOS 6.

Din sannings ljus uppstrålade över världsaltet
och fördrev den djävulska lockelsen;
ty avgudabilderna utstode icke Din styrka,
vår Frälsare, och fölle. Vi åter, som mottagit
frälsningen, ropa till Dig: Jesus, Sanning som 
fördriver all falskhet; Jesus Ljus, som är högre än 
alla. Jesus, Konung, övermäktig alla styrka; Jesus, 
Gud, som förbliver i mildhet. Jesus livets bröd, 
mätta mig hungrande; Jesus förnuftets källa, 
vattna mig törstande. Jesus, fröjdens klädnad, 
kläd mig förgänglige; Jesus, glädjens hölje, hölj 
mig ovärdige. Jesus, de bedjandes givare, giv mig 
tårar för mina synders skull; Jesus, de sökandes 
vinning, förvärva min själ. Jesus, Du som upplåter 
för de klappande, upplåt mitt eländiga hjärta; Jesus; 
syndarnas Förlossare, rena mig från mina 
överträdelser. Jesus Guds Son, var mig nådig.

                 

    KONTAKION 12. 
 
               Alla skulders Förlösare Jesus, giv mig nåd,
                och mottag mig, ångerfulle, som du mottog
               Petrus, som hade förnekat Dig, och kalla
               mig, modlöse, till Dig i likhet med Paulus,
               vilken en gång förföljde Dig, och hör mig,
                som ropar till Dig: Halleluja.
 
 
                   IKOS 12.
 
             Lovsjungande Ditt människovardande, prisa 
               vi alla Dig, och tro med Thomas, att Du
               är Herre och Gud, som tronar med Fadern
               och som skall döma levande och döda.
               Att stå på den högra sidan då, bevärdiga
               mig, som ropar: Jesus, evige Konung, var mig
               nådig; Jesus, doftande blomma, fyll mig med
               vällukt. Jesus, ljuvaste värme, värm mig;
               Jesus evärdliga tempel, skyl mig. Jesus,
               ljusa klädnad, smycka mig; Jesus, rena
               pärla, bestråla mig. Jesus, dyrbara ädelsten,
               omskimra mig; Jesus sanningen Sol, belys
               mig. Jesus, heliga ljus, omglittra mig; 
               Jesus Guds Son var mig nådig.