Imago Nova Ikongalleri
 


Jesu liv - tretton mysterium
 
Hemikon av Jesu liv i tretton separata kompositionen. 70 x 86,5 cm.

Denna ikon målades på beställning av en god vän mellan åren 1987 och 1989. Arbetet var inte så lätt då merparten av de över 150 ansiktsporträtt som här förekommer inte är mycket större än lillfingersnageln på ett normalstort barn. Detta miniatyra dilemma har ibland renderat porträtten i de tolv små motiven i denna ikon en viss naivistiskt överton, något jag dock alls inte skäms över. Även de små ikonerna i detta verk är så målade att varje ansikte, så långt möjligt, är lika utarbetat som på en stor ikon. De många bilderna och små gestaterna i detta motiv gör det också svårt att urskilja ikonens helhetsverkan i bilden ovan. Och hade vi gjort denna bild större hade det tagit en evighet att ladda ner den. Kanske gör detta inte så mycket då man närmare kan ta del av ikonens tretton separata motiv genom de närbilder man får upp genom att klicka på ikonens undertitlar i verkförteckningen.

Jesu liv är komponerad på det sätt man komponerar en s k hagiografisk ikon. Sådana ikoner brukar man måla när man vill berätta om ett helgons liv. Man placerar då helgonet i mitten i större format och låter sedan hans eller hennes liv från vaggan till graven återberättas i små händelseikoner som omskriver centralmotivet. I detta fall har jag valt att berätta om vår Herres Jesu Kristi liv på samma sätt. 

Kristus bär på ikonerna gloria precis som änglarna och helgonen gör. Men Kristus är högre än både helgon och änglar. Kristus är själv Gud och alltid nära Fadern, som har skapat allt och som genom Anden och Sonen håller allt vid makt. Men Kristus, som fanns före tiden och allt skapat hos Fadern och den helige Ande i himmelen, Han, som tronar med seraferna i det andliga Jerusalem, steg av kärlek ned till oss människor i världen och tiden och blev ett kött med oss i Jungfru Marias sköte. Om detta och de som sedan skedde handlar ikonen av Jesu liv. 

I de tretton mysterier du finner i verkförteckningen kan du betrakta och meditera över allt det fantastiska som utspelades i det lilla landet Israel för, om bara några månader, exakt 2000 år sedan. Jag är ledsen att jag inte nu genast kan ge mig i kast med uppgiften att för dig mer ingående kommentera de många händelserna i detta verk. Tiden har inte räckt till och jag vet inte om jag kommer att hinna göra det senare. Jag ber dig dock att tills vidare hålla till godo med de korta kommentarerna i verkförteck-ningen, eller, om du så önskar, hellre slå upp din egen bibel och ur denna läsa om det denna ikon handlar.
 
                   Korsets upphöjande. Detalj ur centralmotivet.

Detaljen av änglarna med korset här ovan får tjäna som emblem för hela denna ikonberättelse. Änglar finns och vi ser dem här stolt upphöja det kors på vilket vår Gud spikades fast av människor som inte förstod sitt eget bästa. Efter att ha gjort allt det vi ser i denna bildsvit och mycket mer, upptogs Jesus till den plats hos Fadern varifrån han hade kommit. Det tomma korset och den tomma graven vittnar om den seger han innan dess hade vunnit för hela mänsklighetens räkning. Genom sin frälsningsbringande död och ärorika uppståndelse från döden, som skedde vid gryningen till den tredje dagen, öppnade han porten för oss till det rike och himmelska land som överträffar alla drömmars mål. Det var uppståndelsens faktum som bildade grunden för den första kyrkan. De första kristnas trosbekännelse - Kristus är uppstånden från de döda! - vittnar om denna seger. Jag och många med mig runt om i världen vill så här kort före firandet av Jesu födelse - 2000 år - instämma i dessa ord. Hade jag varit en ängel, något jag med förlov sagt skulle tyckt vara ganska opraktiskt, skulle jag hur som helst velat vara en av de två som fick äran att upphöja det tomma korset. Måtte fler och fler förstå och fatta tro till att det finns en himmelsk Fader som älskar dem lika högt som han älskar sin egen son Jesus Kristus. Själv har jag trott att det är så i många år. Livet är därför inte alltid en dans på rosor. Man var så säker på att det är långt enklare att leva med det tomma korset för ögon.

Välkommen att göra dig bekant Jesus från Nasaret, den andra personen i Treenigheten, Han som steg ned så djupt för att föra oss så högt!