Imago Nova Ikongalleri
  Kristus med den brinnande blicken


Sida under arbete. Bilder som saknas kommer att ersättas med nya.


Kristus med den brinnande blicken. Målad 2013. 12 x 15 cm.
 

 
Ni vet, säger kyrkofadern Athanasios av Alexandria, vad som händer när ett porträtt som har målats på pannå blir förstört... Konstnären kastar inte bort pannån, utan föremålet för porträttet måste komma tillbaka och på nytt sitta modell. Så återställs porträttet på samma material. Så skedde också med Guds allheliga Son. Han, Faderns avbild, kom och levde i vår mitt för att han skulle kunna förnya den mänsklighet han hade skapat utifrån sig själv och söka upp sina förlorade får. Som han säger i evangeliet: "Jag kom för att uppsöka och rädda det som hade gått förlorat." (Luk 19:10) Detta förklarar också det han sade till judarna : "den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike" (Joh 3:3) Han syftade inte på människans naturliga födelse av sin moder, som de trodde, utan på pånyttfödelsen och återskapandet av själen till Guds
 
Athanasios av Alexandria (295-373) 
Ur De Incarnatione Verbi Dei (Om inkarnationen)

 

Denna ikon tillhör en av de mest älskade Kristusikonerna. Det är i en och samma bild porträttet av den förkroppsligade Guden - Guds födelse i människan - snickarsonen från Nasaret. I detta ansikte möter vi den gode Herdens blick, men i lika hög grad vår andlige Domare och Vägledaren, som genom sin stränga mildhet vill föra oss till insikt om vår sanna natur, låta oss förstå vad det innebär att vara Guds avbild och vän. Inför detta heliga ansikte kan vi med de gamla skolastiska teologerna från medeltiden säga: det sanna är lika med det sköna och det goda. Jesus är mönsterbilden för dessa tre egenskaper.
 
Han är sann Gud och sann Människa, modellen för den nya och odödliga människan. Han har stigit ned från sitt gudomliga och eviga majestät för att återställa oss - hans älskade bröder och systrar - till vår ursprungliga skönhet och värdighet. Han vill göra oss delaktig av sin gudomliga natur genom att förena den med vår mänskliga natur. När han ser på oss, ser han på oss med kärlekens öga, med all den respekt och tillgivenhet Gud hyser för oss, hans avbilder. Han ser rakt på oss, men han tränger sig inte på. Han är vad det djupast sett innebär att vara människa. Han älskar oss mer än sitt eget liv. Han kommer aldrig att svika oss. Vi är hans vänner. Och han upphör aldrig att vända sig till oss, även om vi vänder oss bort från honom. Han är den osynlige Gudens avbild och han inbjuder oss till en himmelsk måltid, en bröllopsmåltid som är framdukad av hans Fader i himmelen. Eftersom han är Gud av evighet som har blivit ett kött med människan, bär han både himlen och jorden inom sig.

      

Den röda färgen i hans undermantel betecknar det gudomliga, och allt det vi kan säga om det gudomliga kan vi applicera på denna färg, så att det röda på ett symbolisk sätt kommer att betyda allt detta. I merparten av de motiv som skildrar Kristi liv bär Kristus denna röda färg. Tillsammans med Fadern och Anden är han Gud av evighet, och därför bär han den röda färgen i sin undre mantel. Eftersom han först var Gud, kan han sägas ha burit denna mantel i all evighet.

I begynnelsen, före allt skapat, levde Kristus i himmelen som en av personerna i Treenigheten och Fadern kallar honom Sonen. Han är enligt Johannesevangeliets första kapitel Ordet (Logos), genom vilket allt som är till blev till. Och eftersom han fanns före tiden och skapelsen kallas han också det pre-existenta Ordet. Den röda färgen i hans mantel talar om att den Kristus som lärjungarna såg, talade med och rörde vid är densamme som den Osynlige, Oskapade, den Evige, Oändligt upphöjde över allt skapat.
 
Han är Gud som blivit människa för att människan ska bli gudomliggjord. Han inbjuder oss att bli delaktiga av den gudomliga natur han av evighet äger tillsammans med sin himmelske Fader.

Som det kosmiska Ordet är Kristus den sammanhållande principen i hela universum, och detta är han i samma nu som vi ser honom på denna ikon. Detta kan han vara för att han är Gud och har en gudomlig natur, som förmår vara överallt närvarande. Han är Livet självt, det gudomliga liv som övergår tidens och rummets kategorier och allt vad vi kan föreställa oss. Tillsammans med Fadern och Anden är han det gudomliga mysterium ur vilket allt som är till äger sin källa och utan vilket inget skulle äga bestånd. Det människoblivna Ordet vars ansikte vi möter i denna ikon är, tillsammans med Fadern och Anden den som upprätthåller, den kosmiska balans och enhet utan vilken allt skulle falla samman i kaos och ickeliv.

Kristus är Jag Är - den brinnande busken, och det är också betydelsen av de tre grekiska bokstäverna i hans gloria, som kan översättas till jag är den jag är - han är den förste och den siste. Han är den osynlige, som för vår skull har blivit synlig. Den eviga soluppgångens färg framstrålar ur hans röda mantel.

Den blå färgen, som han bär i sin övermantel betecknar det mänskliga. Denna färg symboliserar allt det vi förknippar med att vara människa. Det mänskliga vi här talar om bör dock förstås i dess fulla bemärkelse. Det är här inte fråga om den fallna, från Gud bortvända naturen, utan den resta-urerade människans väsen, människan såsom Guds avbild (ikon). Detta är det nya Edens natur, den rena och oförgängliga gudsbilden, som vid Guds människoblivande i den heliga Jungfruns sköte, sammanvävdes med den gudomliga. Den mänsklighet som strålar fram i Kristi gudomligt mänskliga person, är den nya och eviga människan.
 
Han är den nya och sanna Människan. Genom att bli som en av oss har han förklarat att det mänskliga och vi människor äger stor värdighet, att Gud är människans vän, och människan Guds samtalspartner.

 
 
Den majestätiska, djupblå, färgen i Kristi övermantel symboliserar det som har att göra med den nya mänskliga identitet som blivit ett faktum genom Kristi förhärligande och upphöjande av den fysiska, materiella kropp, själ och ande som utgör det vi kallar människan. Den blå färgen är tecknet på det oerhörda värde Gud tillmäter människan, som han var beredd att lida döden för och som han har gjort odödlig genom sin uppståndelse. Genom att Kristus i allt, utom i synd, förenade sig med den mänskliga naturen, går denna i kyrkans mysterium - Kristi kropp - inte att skilja från den gudomliga. Kristus åt, drack och var glad, tänkte, bad, skrattade, grät, blev trött, irriterad, arg, kände ångest, smärta och missmod som alla människor Men han underordnade alltid sin mänskliga vilja under sin gudomliga vilja, och när han vandrade omkring i städer och byar levde han alltid nära sin Fader i himmelen.
 
I hans ansikte möter vi en tillgiven vän. Men också den människoblivne Guden, med en brinnande blick vars godhet vill utplåna allt vårt umgänge med det som är under vår värdighet.

Gud är närmare människan än människan än människan själv. (Augustinus) Gud vet vad det innebär att vara människa och har visat människan på en säker väg till livets mening och mål. Han ser på oss med en blick av sam-förstånd, en brinnande blick av styrka och ömhet. Han är inte stark för att få oss att känna oss svaga eller underlägsna. Han är bilden av vad vi är, i kraft av hans gudomliga mänskliga natur, om vi vill vara i honom.